Vatten och Avlopp

VA-Arbeten i Piteå med omnejd

Infiltrationsanläggning/ Enskilda avlopp

Infiltration är naturens egen reningsmetod. I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom olika jordlager och går via marken ner till grundvattnet. Den består av 3 delar; slamavskiljare som är första anhalt och där tas slam, fett och större partiklar om hand.

Slamavskiljaren måste slamtömmas med jämna mellanrum. Därefter går det vidare till fördelningsbrunnen som fördelar vattnet till spridarrören.

Fördelningsbrunn behöver man om man har en infiltration (eller markbädd) som har mer än en spridarledning. Via fördelningsbrunnen går det vidare till infiltrationsbädden där filtreras genom jordens olika lager och når till slut grundvattnet.

Infiltrationsanläggningen måste vara anpassad till den jordart som gäller där den installeras.

Vatten & Avlopp

Va-arbeten eller va-saneringar innebär ofta att nya va-ledningar skall läggas ner i mark.

Vi utför både stora och små VA-arbeten. Det kan vara vid såväl omläggning av gator och vägar som anläggning av avloppstankar eller 3-kammarbrunnar i fritidsbebyggelse.

I vår egen maskinpark finns modern utrustning som klarar alla våra projekt. Vi erbjuder också god kompetens och lång erfarenhet av VA-arbeten som är till nytta för dig från början till slut.

Vi hjälper naturligtvis till med rådgivning och planering redan på ett tidigt stadium, vi är måna om att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Kontakta oss för frågor eller offerering

Tveka in att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring våra tjänster eller vill ha en utförlig offert på utfört arbete.
Kontakta oss
cross